หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ศาลเจ้าแม่เมืองการุ้ง
ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
วิสัยทัศน์ อบต.เมืองการุ้ง

" เมืองการุ้งน่าอยู่ ฟื้นฟูเกษตรอินทรีย์
สุขภาพดีถ้วนหน้า ล้ำค่าประเพณี
ส่งเสริมสิ่งดีด้านการศึกษา ร่วมพัฒนาอย่างเป็นระบบ "
นายสุรวุฒิ โชติธำรงกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง
ลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองการุ้ง
รับเรื่องราวร้องเรียน 080-684-9900
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง
อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3

 
สำนักงานปลัด
 
สำนักงานปลัด ถือเป็นหน่วยงานหลักที่สำคัญของ อบต. เปรียบเสมือนหัวใจของหน่วยงานมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบแบบแผน และ ดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของคณะผู้บริหาร บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์รับทราบทุกสารพันปัญหา พร้อมกับการดูแลความสงบเรียบร้อยควบคู่ ไปกับการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยให้กับชาวบ้านทุกหลังคาเรือนในตำบลเมืองการุ้ง
 
กองคลัง
 
กองคลังมีหน้าที่หลัก คือ จัดหารายได้ อันเกิดจากภาษีของชาวตำบลนครปฐม แล้วนำมาดูแลจัดสรรเพื่อกระจาย เป็นงบประมาณเข้าสนับสนุน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทาง อบต. จัดขึ้น ในการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวตำบลเมืองการุ้ง นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการประสานงาน