หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ศาลเจ้าแม่เมืองการุ้ง
ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
วิสัยทัศน์ อบต.เมืองการุ้ง

" เมืองการุ้งน่าอยู่ ฟื้นฟูเกษตรอินทรีย์
สุขภาพดีถ้วนหน้า ล้ำค่าประเพณี
ส่งเสริมสิ่งดีด้านการศึกษา ร่วมพัฒนาอย่างเป็นระบบ "
.........................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง
ลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองการุ้ง
รับเรื่องราวร้องเรียน 080-684-9900
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง
อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
 
ศาลเจ้าแม่เมืองการุ้ง
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 12 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 1 
 
แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2379 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
กำหนดแบบประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2378 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. 0808.3/ว2376  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ สำหรับการจ้างจัดแสดงนิทรรศการ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2377  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS 65) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2367  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2375  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกันยายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2369 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2368 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.4/ว5902  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2360  [ 14 ต.ค. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล PISA 2022 กศ. มท 0816.3/ว2358  [ 14 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติในการรายงานข่าวหรือเหตุการณ์ สล. มท 0801.4/ว2326 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 14 ต.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club กสธ. มท 0819.2/ว2347  [ 14 ต.ค. 2564 ]
การรายงานเหตุการกระทำความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และเหตุการกระทำความผิดในลักษณะอื่นหรือเหตุการณ์ผิดปกติที่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ ด่วนที่สุด กต. มท 0818.4/ว5846  [ 14 ต.ค. 2564 ]
ประกาศวัน เวลา และสถานที่สรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว122  [ 14 ต.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม (งาน Thailand World Antibiotic Awareness Week ปี 2564) กสธ. มท 0819.2/ว2333  [ 14 ต.ค. 2564 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ต.ค. 2564 ]
จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2349 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 ต.ค. 2564 ]
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น สน.บถ. มท 0809.4/ว40  [ 12 ต.ค. 2564 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว123  [ 12 ต.ค. 2564 ]
การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2269  [ 12 ต.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2337 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 11 ต.ค. 2564 ]
เร่งรัดการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2325  [ 11 ต.ค. 2564 ]
การดำเนินการทางวินัยตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการไปแล้ว สน.บถ. มท 0809.5/ว35  [ 11 ต.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด่วนมาก กพส. มท 0810.6/ว5811  [ 11 ต.ค. 2564 ]
 
การดำเนินการทางวินัยตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการไปแล้ว [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 5329 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
การจัดส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 58 
เร่งรัดการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้่องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุึด ที่ อน 0023.3/ว 5316 ลงวันที 15 ตุลาคม 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดุเด็กแรกเกิด ด่วนมาก ที่ อน 0023.3/ว 5317 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม ด่วนที่สุด [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
การสำรวจและขอรับสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ด่วนที่สุด [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
การจัดทำหนังสือ ศูนย์อำนวยการควาามปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 30 
แก้ไขคำผิด และเพิ่มเติมข้อความรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ- รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 49 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 67 
การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณพ.ศ.2565(ด่วนที่สุด) [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 38 
นโยบายการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
ขอส่งประกาศกระทรวงศึกาาธิการ เรื่องยกเลิกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 28 
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดแยกองค์ประกอบมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดมูลฝอย พ.ศ.2564 [ 12 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 63 
การสำรวจข้อมูลความพร้อมและความประสงค์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ [ 12 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 55 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 [ 12 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 99 
ขอเชิญรับมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 [ 12 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 60 
การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่2) [ 12 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 73 
การแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 12 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 70 
ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ในการเสนอรายชื่อ เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในงาน เทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 68 
 
 

กระเช้าเถาวัลย์
 
กระดานสนทนา (Q&A)
 
ถนนพังเดินทางไม่สะดวก (7 ต.ค. 2564)    อ่าน 171  ตอบ 4  
โอนย้าย (16 ก.ค. 2564)    อ่าน 65  ตอบ 1  
ขอให้แก้ปัญหาภัยแล้ง (9 เม.ย. 2564)    อ่าน 195  ตอบ 1  
 


จ้างเหมาโครงการขุดลอกวัชพืชพร้อมเปิดทางน้ำ (ช่วงที [ 12 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาโครงการขุดลอกวัชพืชพร้อมเปิดทางน้ำ โดยวิธี [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รห [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพา [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพา [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพา [ 9 ก.ย. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อ [ 6 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๑๒ บ้านห [ 3 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๕ บ้านคล [ 3 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 [ 3 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน ๒ รายการ โดยว [ 31 ส.ค. 2564 ]จ้างเหมาออกแบบต่อเติมอาคารสำนักงาน , จ้างเหมาออกแบ [ 26 ส.ค. 2564 ]จ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ [ 24 ส.ค. 2564 ]จ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ [ 24 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ ตามโครงการปรับสภา [ 23 ส.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท [ 23 ส.ค. 2564 ]จ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ [ 23 ส.ค. 2564 ]จ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ [ 23 ส.ค. 2564 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (ทางตัด5-6) [ 20 ส.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึ [ 19 ส.ค. 2564 ]

 
 
 
  ท่านพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.เมืองการุ้ง อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  พอใช้
  ควรปรับปรุง

 
อบต.ทัพหลวง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค [ 5 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 295 
ทต.ลานสัก #ข่าวกิจกรรม ประจำวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองไผ่ สรุปบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.ท่าโพ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลปรพชาสัมพันธ์ [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองไผ่ ปลัด อบต.หนองไผ่ ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.หนองไผ่ ลงพื้นที่ควบคุมการดำเนินการขุดลอ [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.บ้านใหม่คลองเคียน รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.ท่าโพ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับผ้าหมึก [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ทุ่งนางาม ประชาสัมพันธ์เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.วังหิน ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.หาดทนง รับมอบถุงยังชีพธารน้ำใจสภากาชาดไทย จำนวน 220 ชุด [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.สว่างอารมณ์ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
ทต.สว่างอารมณ์ ประกาศเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับก [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.สว่างอารมณ์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 4 (ประจำปี 2564) [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.หนองขาหย่าง กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดวัดหนองพลวง ถวายพระราชกุศล ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันส [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
ทต.เมืองการุ้ง คูเมืองโบราณบ้านเมืองการุ้ง ในช่วงฤดูฝนปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น ทำให้สวนสาธารณะบริ [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 17 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) หมายเ [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.อุทัยเก่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ การรับลงทะ [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.อุทัยเก่า ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชี [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
 
เริ่มนับ วันที่ 5 ม.ค. 2554
 
 
 

หน่วยกู้ชีพกู้ภัย อบต.เมืองการุ้ง เจ็บป่วยฉุกเฉินแจ้ง
056-535-091 ต่อ 15
หรือ 080-684- 9900
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61180 โทรศัพท์ : 056-535-091
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง
จำนวนผู้เข้าชม 7,531,823 เริ่มนับ 5 ม.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง