หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายนฤธร อินทวงศ์
ปลัด อบต.เมืองการุ้ง
0849512199


นางสาวธัญรัศมิ์ สุริยศักดิ์
รองปลัด อบต.เมืองการุ้ง
084-8184234
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


จ่าเอกประสาน ทองไพวรรณ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 084-4744499


นางสาวกรุณา แก้วธัญกิจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0623535669


นายสราวุธ ทองคำขาว
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0612766567


นางลำดวนดง จงเกษกรรม
ครู ค.ศ.2
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ฯ
โทร : 0641932853