หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวธัญรัศมิ์ สุริยศักดิ์
รองปลัด อบต.เมืองการุ้ง
รักษาราชการแทน ปลัด อบต.


นางสาวธัญรัศมิ์ สุริยศักดิ์
รองปลัด อบต.เมืองการุ้ง
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวสุกัญญา เผือกแผ้ว
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวกรุณา แก้วธัญกิจ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวธัญรัศมิ์ สุริยศักดิ์
รองปลัด อบต.เมืองการุ้ง
รักษาราชการ ผอ.กองช่าง


นางสาวสุกัญญา เผือกแผ้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ฯ