ท่านพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.เมืองการุ้ง อยู่ในระดับใด
มากที่สุด ( 28 )
71.79%
มาก ( 6 )
15.38%
ปานกลาง ( 0 )
0.00%
พอใช้ ( 1 )
2.56%
ควรปรับปรุง ( 4 )
10.26%