ท่านพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.เมืองการุ้ง อยู่ในระดับใด
มากที่สุด ( 30 )
73.17%
มาก ( 6 )
14.63%
ปานกลาง ( 0 )
0.00%
พอใช้ ( 1 )
2.44%
ควรปรับปรุง ( 4 )
9.76%